Loading...

SEARCH

 
Found: 2
Where: tags — Smart Contract [x]
Pages: 1

What is blockchain? บล็อกเชนคืออะไร จะนำไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง

... เราจะสามารถออกแบบให้การ Confirm ธุรกรรมแล้วเสร็จภายใน 1-2 วินาทีก็เป็นไปได้ หรือสามารถสร้างเงื่อนไขของสัญญาอัจฉริยะ (Smart contract) เพื่อการกำหนดกฎการทำธุรกรรมของกลุ่มกันเองและดำเนินการด้วยความเป็นอิสระ ในรูปแบบธุรกรรมอัตโนมัติ ...

เทคโนโลยี Blockchain กับการออมทอง

... หรือเมื่อต้องการใช้เงินเมื่อไรก็สามารถแบ่งกลับมาขายคืนบริษัทผู้ให้บริการหรือนำมาแลกเปลี่ยนเป็นทองคำแท่งหรือทองคำรูปพรรณก็ได้ ด้วยเทคโนโลยี Blockchain ที่ใช้ Smart Contract (สมาร์ทคอนแทรค) หรือสัญญาอัจฉริยะ ซึ่งเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กซึ่งถูกเก็บไว้ในรูปของบล็อกเชน ...
Pages: 1
  relevance date
expand_less
TNT Media and Network Add Line